Naoki Shinohara

Status: 
Chair
Contact information:
Gokasho, Uji, Kyoto, 6110011, Japan
+81774383807
http://space.rish.kyoto-u.ac.jp/people/shino/index-e.htm